Политика на поверителност

Много благодарим, че използвате нашата уеб страница! Ние отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на нашите посетители и потребители (наричани по-долу обобщено "засегнати лица"). Затова тук искаме да Ви информираме относно начина и обхвата на събирането, обработката и използването на личните данни във връзка с ползването на нашата уеб страница и свързаните с тях функции, дейности и съдържание и нашите външни сайтове в социалните мрежи (наричани по-долу общо „предложения“).

 

Отговорен орган

Отговорният орган за обработка на данни на този уебсайт е:

MARKTPLATZ GMBH - AGENTUR FÜR WEB & APP

Управител Франк Далок /Frank Dalock/
Stresemannstraße 6
21335 Lüneburg
Tel. 04131 789900-0
Fax 04131 789900-9
E-Mail: info@marktplatz-agentur.de
търговски регистър Люнебург: HRB 2053
USt-IdNr.: DE206034257

Публикуваните в рамките на изискванията за информация данни за контакт не могат да се използват от трети лица за изпращане на непоискани изрично информационни материали и реклама. Запазваме си правото на законови действия в случай на непоискано изпращане на рекламни информации (каквито са спамовете).

Тъй като не сме задължени съгл. чл. Art. 37 DSGVO  да назначим служител за защита на данните, нямаме конкретно лице за защита на данните, чиито данни за контакт могат да бъдат публикувани тук. Въпреки това, ние изпълняваме всички свои задължения, свързани с обработката на данни с най-високо професионално усърдие.

 

Правно основание за обработка

Доколкото правното основание не е посочено в декларацията за поверителност, се прилага следното:

 • Правното основание за получаване на съгласие за конкретна цел на обработване е (член, алинея) Art. 6 Abs. 1 B. a DSGVO и Art. 7 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung/Общ регламент относно защита на личните данни)
 • За обработката с цел предоставяне на нашите услуги и изпълнението на договорните мерки, както и обработка на заявки като правно основание се прилага (член, алинея) Art. 6 Abs. 1 B. b DSGVO
 • Правно основание за обработване с цел изпълнение на нашите законови задължения, които изискват обработка на лични данни, като например за изпълнение на данъчни задължения, е Art. 6 Abs. 1 B. c DSGVO
 • В случай, че жизненоважни интереси на субекта на данните или на друго физическо лице налагат обработване на лични данни, Art. 6 Abs. 1 B. d DSGVO служи като правно основание.
 • Обработката за защита на нашите законови интереси, при условие че интересите, основните права и основните свободи на субекта на данни нямат превес, се регулира на основание на Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO. Такива операции по обработка са ни позволени по-специално, тъй като те са изрично споменати от европейския законодател. В това отношение той счита, че законен интерес би могъл да бъде приет, ако субектът на данните е клиент на носещият отговорност (на основание на Art. 47 Abs. 2 DSGVO)

 

Цел на обработката

 • Предоставяне на онлайн предложение, нейните характеристики и съдържание
 • Отговаряне на искания за контакт и комуникация със засегнатите лица
 • За изпълнение на мерките за безопасност за засегнати лица: защита от злоупотреба, спам
 • Измерване на обхвата и маркетинг

 

Мерки за безопасност

Въведохме многобройни технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълна защита на обработваните лични данни на засегнатите лица.

Мерките се вземат, като се отчита състоянието на техниката, цената на изпълнение и естеството, обхвата, обстоятелствата и целите на обработката, както и различната вероятност за поява и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в съответствие с Art. 32 DSGVO.

Всички лица, които имат достъп до лични данни под наш надзор, са информирани за правилното боравене с данните и са инструктирани въз основа на вътрешната документация за защита на личните данни, те обработват лична информация на базата на Общия регламент относно защита на личните данни. Ние следим редовно законодателството за защита на данните и съответно адаптираме нашите мерки за сигурност. Вашите лични данни се обработват на персонални компютри и преносими компютри, които са защитени с парола и се намират в заключващи се стаи, достъпът на трети страни до тези области е ограничен. Всички компютри и лаптопи използват само легален и одобрен софтуер, който осигурява защита срещу вируси, шпионски софтуер и хакерски атаки. Всички страници и приложения, които съхраняват лична информация, са защитени с парола и са криптирани. Печатните документи се унищожават с помощта на шредер, електронните документи и данни се отстраняват постоянно и безвъзвратно от твърдия диск на сървърния компютър.

За да можем да предложим нашата онлайн оферта без ограничения и въз основа на нашите законови интереси към едно ефикасно и сигурно предоставяне на тази онлайн оферта съгл. Член Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO във връзка с член Art. 28 DSGVO (Сключване на договор за обработка на поръчки), използваме облак домакин (Cloud-Hosting) на външен доставчик. С него бе сключен договор. Преди подписването на договора бяха прегледани репутацията на доставчика, неговата специализираност и местоположение, надеждност, потенциални конфликти на интереси, риск от злоупотреба със съхранена информация, точното местоположение на сървърите, физическата и електронната сигурност на сървърите и информационните центрове.

Подчертаваме, че при предаване на данни в интернет (напр. в случай на комуникация по електронна поща) винаги може да има пропуски в сигурността, поради което пълната защита на данните от достъпа на трети лица не винаги може да бъде гарантирана. Нашите мерки за сигурност постоянно се подобряват в съответствие с технологичното развитие.

 

Права на засегнатото лице

Съгласно DSGVO (Общ регламент относно защита на личните данни) за потребителите на нашите онлайн предложения важат следните права. Ако засегнато лице желае да използва правата, изброени по-долу, то може да се свържат с нас по всяко време чрез опциите за контакт, посочени в увода.

 

Право на потвърждение

Съгласно член 15 от DSGVO, всеки субект на данни има право да поиска от нас потвърждение, дали се обработват лични данни, които го касаят.

 

Право на информация

Съгласно Art. 15 DSGVO всяко лице, засегнато от обработката на лични данни, има право да получи безплатно от нас информация по всяко време за съхранените лични данни и копие от тази информация. Следната информация се предоставя на субекта на данните:

 • Целите на обработката;
 • Категорията на личните данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, на които личните данни са били разкрити или все още се разкриват, по-специално на получатели в трети страни или на международни организации;
 • Ако е възможно, планираната продължителност, за която се съхраняват личните данни, или, ако това не е възможно, критериите за определяне на тази продължителност;
 • Наличието на право на коригиране или заличаване на личните данни, свързани с него, или на ограничаване на обработката от страна на администратора или право на възражение срещу такова обработване;
 • Наличието на право на обжалване пред надзорен орган;
 • Ако личните данни не се събират от засегнатото лице, цялата налична информация за източника на данните;
 • Наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране съгласно Art. 22 Abs. 1 DSGVO и Art. 22 Abs. 4 DSGVO и – поне в тези случаи – съществената информация за използваната логика и обхвата и планираното въздействие на тази обработка върху субекта на данните.

Освен това субектът на данни има право на достъп до това, дали личните данни са били предадени на трета страна или на международна организация. Ако случаят е такъв, субектът на данните има право да получи информация за подходящите гаранции във връзка с прехвърлянето.

 

Право на коригиране

Съгл. Art. 16 DSGVO всяко засегнато лице има право да изиска незабавна корекция на неверни или допълване на съхранявани от нас лични данни. Освен това субектът на данните има право да поиска попълване на непълни лични данни, включително чрез допълнителна декларация, като се вземат предвид целите на обработката.

 

Право на заличаване ("Право да бъдат забравени")

Съгласно Art. 17 DSGVO всяко засегнато лице има право да изисква заличаването на личните му данни, съхранявани от нас. И ние сме задължени да изтрием личната информация незабавно, ако е вярно едно от следните основания:

 • да поиска изтриването на личните ви данни, които притежаваме, освен ако такава обработка е необходима за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по съображения от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни искове;
 • субектът на данните отменя своето съгласие, на което се е основавало обработването съгл. Art. 6 Abs. 1 B. a или Art. 9 Abs. 2 B. a DSGVO, и липсва друга правна основа за обработката;
 • субектът на данните възразява съгл. Art. 21 Abs. 1 DSGVO срещу обработката и няма по-висшестоящи законни основания за обработване, или субектът на данните подава съгласно Art. 21 Abs. 2 DSGVO възражение срещу обработването;
 • личните данни са обработени незаконно;
 • заличаване на лични данни е необходимо за спазването на правно задължение съгласно правото на Съюза или на законодателството на държавите-членки, на което подлежим ние като администратор;
 • личните данни са събрани във връзка с предлаганите услуги на информационното дружество в съответствие с чл.Art. 8 Abs. 1 DSGVO.

Ако личните данни са направени публично достояние от нас и нашата компания е задължена да заличи личните данни като администратор в съответствие с член Art. 17 Abs. 1 DSGVO, то като се вземе предвид наличната технология и разходите за изпълнение, Дружеството ще предприеме подходящи мерки, включително такива от техническо естество, за да информира другите администратори на данни, които обработват публикуваните лични данни, че субектът на данните е поискал тези други администратори на данни да изтрият всички линкове към тези лични данни или копия или реплики на тези лични данни, доколкото обработването не е необходимо. Ние ще предприемем необходимото в съответния случай.

 

Право на ограничаване на обработката

Съгласно Art. 18 DSGVO всяко засегнато лице има право да изиска ограничаване на обработката на неговите лични данни, ако е налице една от следните предпоставки:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, а именно за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни,
 • обработването е незаконно, субектът на данни обаче се отказва от изтриването им и вместо това изисква ограничаване на използването на личните данни,
 • администраторът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но субектът на данните има нужда от тях за предявяване, упражняване или защита на правни претенции, или
 • засегнатото лице е възразило срещу обработването по чл. Art. 21 Abs. 1 DSGVO, докато още не е ясно дали законните причини на администратора не превишават тези на засегнатото лице.

Ако някое от горните условия е изпълнено и засегнатото лице желае да поиска ограничаване на съхранените от нас лични данни, то може да се свърже с нас по всяко време.

 

Право на преносимост на данните

Съгласно Art. 20 DSGVO всеки субект на данни има право да получи свързаните с него лични данни, които ни е предоставил, в структуриран, общ и машинно четим формат. Освен това, той има право да предава тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на който са били предоставени личните данни, при условие че обработването се основава на съгласие по Art 6 Abs. 1 B. a DSGVO или Art. 9 Abs. 2 B. a DSGVO или на договор съгласно Art. 6 Abs. 1 B. b DSGVO  и обработката се извършва чрез автоматизирани процедури.

Освен това при упражняването на правото си на преносимост на данните субектът на данните има право съгл. чл. Art. 20 Abs. 1 DSGVO да си издейства, личните данни да бъдат предадени директно от едно отговорно лице на друго отговорно лице, доколкото това е технически осъществимо и ако това не засяга правата и свободите на трети лица.

 

Автоматизирани решения в отделни случаи, включително профилиране

Съгласно чл. Art. 22 DSGVO всяко засегнато лице има право да не бъде подложено на решение, основано единствено на автоматизирана обработка - включително профилиране - което има правни последици върху него или, по подобен начин, значително го засяга. Това не важи, ако решението

 • е необходимо за сключването или изпълнението на договор между субекта на данните и нас като администратор,
 • е позволено от законодателството на Съюза или на държавите-членки, на което сме подчинени, и че законодателството съдържа подходящи мерки за защита на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните или
 • се осъществява с изричното съгласие на субекта на данните.

Тези решения не могат да се основават на специални категории лични данни съгласно член Art. 9 Abs. 1 DSGVO, освен ако се прилага член Art. 9 Abs. 2 B. a DSGVO или Art. 9 Abs. 2 B. g DSGVO  и са били взети подходящи мерки за защита на правата и свободите, както и на законните интереси, на субекта на данните.

Ако решението за сключване или изпълнение на договор между субекта на данни и нас като администратор е необходимо или с изричното съгласие на субекта на данните, ние ще предприемем разумни стъпки за запазване на правата и свободите и законните интереси на субекта на данните, което включва поне правото на дадено лице да получи възможност от страна на администратора за намеса, за изразяване на собствената му позиция и за оспорване на решението.

 

Право на отмяна на съгласие за защита на данните

Всяко засегнато лице има право по всяко време да оттегли съгласието си съгл. Art. 7 Abs. 3 DSGVO за обработка на лични данни.

 

Право на обжалване пред компетентния надзорен орган

Съгласно чл. Art. 77 DSGVO и без да се засяга каквото и да е друго административно или съдебно средство за защита, всяко заинтересовано лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на обичайното местопребиваване, място на работа или място на предполагаемо нарушение, ако субектът на данните счита, че обработването нарушава настоящия регламент. Списък на служителите по защита на данните и техните данни за контакт можете да намерите на следния линк: 

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Право на възражение

Съгласно член Art. 21 DSGVO всяко засегнато лице има право по всяко време, по причини, произтичащи от неговата конкретна ситуация, да обжалва обработката на лични данни, свързани с него, извършваща се въз основа на член Art. 6 Abs. 1 B. e DSGVO или Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO. Това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби.

В случай на възражение, ние вече няма да обработваме лични данни, освен ако не можем да представим убедителни легитимни основания за обработка, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данни, или обработването е с цел да се предявят, упражняват или защитават правни претенции.

Освен това субектът на данните има право, по причини, произтичащи от неговата конкретна ситуация, да обжалва обработването на лични данни, свързани с него, които използваме за  научни или исторически изследователски цели или за статистически цели на основание на член Art. 89 Abs. 1 DSGVO, освен ако такава обработка е необходима за изпълнение на задача от обществен интерес. 

Субектът на данните също така може, в контекста на използването на услуги на информационното дружество, независимо от Директива 2002/58 / ЕО, да упражни правото си на възражение чрез автоматизирани процедури, използвайки технически спецификации.

 

Лични данни

Когато посещавате уебсайта {site}, няма да бъдат съхранявани ваши лични данни.

 

Събиране на данни за достъп

Когато посещавате нашия уебсайт и всеки достъп, нашият уеб сървър събира на базата на нашите законни интереси съгл. Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO протоколна информация. Тази информация включва: име на уебсайта и файла, дата и час на извличане, количество прехвърлени данни, уеб браузър и неговата версия, използвана операционна система, домейн на интернет доставчика, URL на страницата, от която човекът е влязъл в нашия сайт, и съответстващ IP адрес.

Това не са лични данни. Не е възможно да свързваме събраните данни с конкретно физическо лице.

Цялата тази информация се оценява от нас единствено за статистически цели и за откриване на прекъснати връзки и програмни грешки, както и за оптимизиране на предложението. Не се осъществява прехвърляне на трети лица. Тези данни не се свързват с други данни. Данните освен това редовно, в рамките на една седмица, след статистическа оценка, се анонимизират  или заличават.

 

Бисквитки

Бисквитките /Cookies/ са малки бази данни, които посетената уеб страница разполага в компютъра на потребителя чрез браузъра, за да може да предостави на сървъра информациите за потребителя в по-късен момент.

Тази уеб страница използва два типа бисквитки:

Временни бисквитки: за да се опрости навигацията в уеб-страницата, се използват сешън кукис / Session-Cookies. Тези бисквитки запаметяват генериран на случаен принцип ясен идентификационен номер, така наречения Session-ID се прекратява автоматично след края на сесията.

Дълготрайни бисквитки: Те позволяват потребителското име и паролата да се съхраняват локално в шифрована форма на компютър. С функцията "Остани влязъл" тези бисквитки могат да бъдат постоянно съхранени, за да позволят по-късно автоматично влизане.Тези бисквитки се прекратяват автоматично след 30 дни, но може да бъдат изтрити и чрез отписване.

Както във временните, така и в дълготрайните бисквитки освен това се съхраняват настройки на потребителя, като избор на език, настройки за разпознаване на езика и разпознаване на потребителя, за да се улесни използването на уеб страницата.

Използването на бисквитки можете да се изключи или целенасочено за тази уеб страница или също и генерално за всички страници. Информация за това има на уеб страниците на съответния интернет браузър.

При деактивирането на бисквитките обаче някои функции, като например автоматичното влизане в сайта,  може вече да не могат да бъдат използвани по предназначение.

 

Онлайн присъствие в социалните медии

Поддържаме онлайн присъствие в социалните мрежи и платформи, за да общуваме с активни там хора, перспективи и потребители, и да ги информираме за нашите дейности там. При извикване на съответните мрежи и платформи се прилагат условията и указанията за обработка на данните на съответните оператори.

Освен ако не е посочено друго в нашата Декларация за поверителност, ние обработваме данните на засегнатите лица , които комуникират с нас в социалните мрежи и платформи, напр. писане на публикации в онлайн профила или изпращане на съобщения.

 

Свързване

В случай на контакт с нас (например чрез контактна форма, поща, електронна поща, телефон или социални медии), данните на засегнатото лице ще бъдат обработени за работата по заявката. Данните, предоставени от заинтересованото лице, могат да се съхраняват в CRM система (Система за управление на взаимоотношенията с клиенти) или в сравними организационни системи за справки. Обработката на въведените данни се извършва единствено въз основа на съгласието на субекта на данните (Art. 6 Abs. 1 B. a DSGVO). Тези данни няма да бъдат споделяни без съгласието на субекта на данните.

Данните, въведени по време на контакта, остават при нас, докато субектът на данните не поиска заличаването, оттегли съгласието за съхранението или целта на съхранението отпадне (например след финализиране на искането на субекта на данните). Задължителните законови разпоредби - особено сроковете на съхранение - остават незасегнати.

 

Изтриване на данни и продължителност на съхранението

Освен ако не е посочено друго в нашата Декларация за поверителност, ние съхраняваме лична информация, докато тя вече не е необходима за предоставяне на нашите услуги и продукти, или докато профилът на регистрираното лице не бъде изтрит, което от двете настъпи първо. Това е индивидуално решение и зависи от такива неща като тип данни, защо те се събират и обработват, както и съответния определен от закона период на съхранение или нуждите на оперативното съхранение.

 

Трансфери към трети страни

Ако обработваме данни в трета страна (т.е. извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП)) или в контекста на използването на услуги на трети страни или разкриването или предаването на данни на трети страни, това ще бъде направено само ако става за да изпълним нашите (предварително) договорени задължения съгласно Art. 6 Abs. 1 B. b DSGVO, въз основа на вашето съгласие в съответствие с чл. Art. 6 Abs. 1 B. a DSGVO, поради правно задължение или въз основа на нашите законни интереси в съответствие с чл. Art. 6 Abs. 1 B. f. DSGVO. При спазване на правни или договорни разрешения ние обработваме или даваме данните да бъдат обработени в трета държава само при наличието на специалните предпоставки на член Art. 44 ff. DSGVO. Т.е. обработката е напр. въз основа на официални споразумения, които гарантират спазването на европейските стандарти за защита на данните (например за САЩ чрез Щита за поверителност на личните данни /Privacy Shield) или спазването на официално признатите специални договорни задължения (т.нар. „стандартни договорни клаузи“).

Доколкото възлагаме на трети страни да обработват данни въз основа на така наречения "договор за обработка на поръчки", това се прави въз основа на член Art. 28 DSGVO.

 

Използване на Youtube

Във връзка с нашите законови интереси съгл. Art. 6 Abs. 1 B. f DSGVO ние можем да включваме видеоматериалите на платформата “YouTube” на доставчика YouTube LLC (01 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Youtube LLC е дъщерно дружество на  Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA).

Google е сертифициран съгласно Споразумението за защита на личните данни (Privacy-Shield-Abkommen), като по този начин гарантира спазването на европейското законодателство за защита на данните.  

Този сайт интегрира компоненти на интернет видео портал YouTube. YouTube и Google винаги ще получават информация чрез YouTube- компонента, че субектът на данните е посетил нашия уебсайт, ако субектът на данни се е регистрирал едновременно и в YouTube по време на достъпа до нашия уебсайт; това се случва независимо от това дали човек кликва върху видеоклип в YouTube или не. Като част от този технически процес, YouTube и Google са наясно, че конкретната подстраница на нашия сайт се посещава от засегнатото лице. Тази информация ще бъде събрана от YouTube и Google и ще бъде свързана с профила на засегнатото лице в YouTube.

Ако такова споделяне на тази информация с YouTube и Google не е желано от засегнатото лице, то може да попречи на прехвърлянето, като  излезе от профила си в YouTube, преди да извика нашия уебсайт.

За повече информация относно опциите за използване на данни, наемане и несъгласие с Google вижте Декларацията за поверителност на Google (https://policies.google.com/technologies/ads) както и настройките за показване на реклами чрез Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Приложимата политика на Google за поверителност може да бъде намерена на https://policies.google.com/privacy.

В допълнение, други настройки могат да бъдат направени на американския уебсайт http://www.aboutads.info/choices/  или на ЕС - страницата  http://www.youronlinechoices.com/. Настройките са независими от платформата, т.е. те се приемат за всички устройства, като настолни компютри или мобилни устройства.

Публикуваният от YouTube Регламент за поверителност, достъпен на адрес https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, дава информация за събирането, обработката и използването на лични данни от YouTube и Google.

 

Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние се въздържаме от автоматично вземане на решения или профилиране. "Профилиране" / Profiling/ означава всеки вид автоматизирана обработка на лични данни, използвана за оценка, анализ или прогнозиране на лични аспекти, свързани с физическо лице. Тези лични аспекти могат да се отнасят до работата, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местопребиваване или смяна на местонахождение на засегнатото лице.

 

Връзки към уебсайтове на други доставчици

Нашите уебсайтове могат да съдържат връзки към уебсайтове на други доставчици, както и препратки към услуги и продукти на трети страни. Уебсайтовете на тези доставчици имат своя собствена политика за поверителност и тази политика за поверителност не се отнася за услугите на тези доставчици. Ако събирането, обработването или използването на лични данни е свързано с използването на уебсайтовете на други доставчици, трябва да се спазва политиката за поверителност на съответния доставчик. Ние не поемаме правна отговорност и задължения за съдържанието и дейностите на уебсайтовете на трети страни.

 

Актуалност или промяна на тази Декларация за поверителност

По-нататъшното развитие на нашия уебсайт и предложения или промени на правни или регулаторни изисквания, може да наложат промени в тази Декларация за поверителност. Настоящият Регламент за поверителност може да бъде извикан и отпечатан по всяко време на уебсайта на адрес http://psssst.eu/de/datenschutz.html.